• 微信
您当前的位置:主页 > 知识教程 > 百家姓 >

百家姓完整版|百家姓全文朗读带拼音版下载

作者:admin 时间:2021-07-01 阅读:人已围观
百家姓完整版下载,百家姓全文朗读带拼音,百家姓全文朗读并跟读,百家姓全文朗读国学经典诵读。
百家姓
百家姓
百家姓
 百家姓的称呼起自于宋朝的《百家姓》, 宋朝《百家姓》收入628个姓氏,明朝《千家姓》收入1594个姓氏,如今中国人见于文献的姓氏有5662个,其中单姓3484个,复姓2032个,三字姓146个。百家姓常言:赵钱孙李、周吴郑王、冯陈褚卫、蒋沈韩杯..实际上是中华姓氏的泛指和总称。内容没有文理,但读来顺口,易学好记。姓氏次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

Zhào qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng
赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王
Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng
冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨
Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng
朱 秦 尤 许 何 吕 施 张
Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng
孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜
Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章
Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng
云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎
Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng
鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方
Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng
俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐
Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng
费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤
Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng
滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常
Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng
乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康
Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng
伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄
Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng
和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪
Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng
祁 毛 禹 狄 米 贝 明 臧
Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng
计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞
Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng
熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁
Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng
杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强
Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō
贾 路 娄 危 江 童 颜 郭
Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò
梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆
Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò
高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍
Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò
虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫
Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng
经 房 裘 缪 干 解 应 宗
Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng
丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪
Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng
包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚
Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng
程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁
Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng
荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封
Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng
芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松
Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng
井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓
Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng
牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬
Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng
全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫
Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng
宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎
Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng
祖 武 符 刘 景 詹 束 龙
Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó
叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄
Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è
印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂
Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng
索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙
Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng
池 乔 阴 郁 胥 能 苍 双
Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng
闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄
Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng
姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍
Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng
却 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通
Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng
边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农
Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng
温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充
Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng
慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容
Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng
向 古 易 慎 戈 廖 庾 终
Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng
暨 居 衡 步 都 耿 满 弘
Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng
匡 国 文 寇 广 禄 阙 东
ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng
欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆
Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng
师 巩 厍 聂 晁 勾 敖 融
Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空
Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng
曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰
Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng
巢 关 蒯 相 查 后 荆 红
Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng
游 竺 权 逯 盖 益 桓 公
Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng
万俟 司马 上官 欧阳
Xiàhóu Zhūgě Wénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛 闻人 东方
Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng
赫连 皇甫 尉迟 公羊
Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng
澹台 公冶 宗政 濮阳
Chúnyú Chányú Tàishū Shēntú
淳于 单于 太叔 申屠
Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú
公孙 仲孙 轩辕 令狐
Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng
钟离 宇文 长孙 慕容
Xiānyú Lǘqiū Sītú Sīkōng
鲜于 闾丘 司徒 司空
Qíguān Sīkòu Zhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇 仉 督 子车
Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī
颛孙 端木 巫马 公西
Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōngliáng
漆雕 乐正 壤驷 公良
Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng
拓跋 夹谷 宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán Fǎ Rú Yān Tú Qīn
晋 楚 闫 法 汝 鄢 涂 钦
Duàngān Bǎilǐ Dōngguō Nánmén
段干 百里 东郭 南门
Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng
呼延 归 海 羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴
Liángqiū Zuǒqiū Dōngmén Xīmén
梁丘 左丘 东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nángōng
商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫
Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng
墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟
Dì wǔ Yán Fú 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 言 福 《百家姓》终

标签:

上一篇:没有了

下一篇:没有了

猜你喜欢